Jawaban

Dina Nangtukeun Hiji Tema Urang Kudu

Apakah kamu sedang mencari dina nangtukeun hiji tema urang kudu, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai dina nangtukeun hiji tema urang kudu. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

gajah lucu doyan dininabobokan youtube

Tuliskan hiji perkara anu kudu aya dina biantara

Pertanyaan: Tuliskan hiji perkara anu kudu aya dina biantara

Aktual temana
Munel eusina
Alus bahasana
Ngandung wirahma

saupama urang rek nyieun wacana argumentasi , kudu nangtukeun heula..a.jejer(tema)b.amanatc.alurd.galur​

Pertanyaan: saupama urang rek nyieun wacana argumentasi , kudu nangtukeun heula..

a.jejer(tema)
b.amanat
c.alur
d.galur​

Jawaban:

a.jejer (tema)

ngapunten menawi enten lepat

Dina nangtukeun hiji tema urang kudu….A. Apal kacindekan caritanaB. Maca

Pertanyaan: Dina nangtukeun hiji tema urang kudu….
A. Apal kacindekan caritana
B. Maca heula carita sacara gambleng
C. Maca heula judul caritana
D. Paham naon amanat caritana
E. Paham kana galurna​

Dina nangtukeun tema urang kudu
B. Maca heula carita sacara gambleng

Penjelasan:

Tema yaitu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat.

Dalam menentukan tema, kita juga harus membaca dahulu cerita  tersebut secara detail.

Berikut unsur-unsur dongeng yaitu :

1. Pelaku atau tokoh

Pelaku atau tokoh dalam cerita yaitu orang-orang yang terdapat dalam sebuah cerita. Banyak atau sedikitnya pelaku yang berperan tergantung kebutuhan dalam cerita.

2. Latar

Latar adalah semua keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, atau suasana dalam cerita.

3. Alur

Alur adalah urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini akan menjadi kesatuan yang menghasilkan cerita yang utuh.

4. Tema

Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dalam menulis sebuah cerita.

5. Amanat atau pesan

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang bisa diambil setelah mendengarkan atau membaca cerita.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut materi unsur-unsur dalam dongeng pada : https://brainly.co.id/tugas/3631232

#BelajarBersamaBrainly

Hal naon nu jadi pertimbangan dina nangtukeun waragad (biaya) samemeh

Pertanyaan: Hal naon nu jadi pertimbangan dina nangtukeun waragad (biaya) samemeh diayakeun hiji kagiatan

Jawaban:

biaya 300.Ooo perbulan

Nagn seberaha

lamun urang rek nanya ngenaan hiji hal kudu ngagunakeun​

Pertanyaan: lamun urang rek nanya ngenaan hiji hal kudu ngagunakeun​

Jawaban:

bahasa sunda

Penjelasan:

maaf gk mengerti

Dina niténan nulis warta, urang kudu nyumponan hiji rumasan anu

Pertanyaan: Dina niténan nulis warta, urang kudu nyumponan hiji rumasan anu disebut…

Dina niténan nulis warta, urang kudu nyoko kana rumus nu geus baku, nyaéta… 5W + 1H atawa naon, di mana, iraha, saha, naha, jeung kumaha.

Pembahasan:

Warta (dalam bahasa Indonesia: berita) merupakan informasi, keterangan, atau laporan mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi atau yang terbaru (aktual), yang disajikan di media cetak maupun media lisan seperti siaran.

Rumusan dalam Pembuatan Warta

 1. Naon (apa) → mengenai kejadian apa yang sedang diberitakan.
 2. Saha (siapa) → siapa saja orang-orang yang menjadi sumber berita atau yang terlibat di dalam berita.
 3. Di mana → di mana suatu peristiwa yang sedang diberitakan terjadi.
 4. Iraha (kapan) → waktu dari suatu peristiwa yang sedang diberitakan terjadi.
 5. Naha (kenapa) → alasan suatu peristiwa harus diberitakan.
 6. Kumaha (bagaimana) → bagaimana suatu peristiwa (yang sedang diberitakan) bisa terjadi.

Langkah-Langkah Menulis Warta

 1. Menentukan topik berita terlebih dahulu.
 2. Menyelidiki peristiwa yang dipilih.
 3. Mewawancarai narasumber.
 4. Menyusun kerangka berita.
 5. Menulis berita.

Pelajari lebih lanjut:

Materi mengenai perbedaan warta lisan dan tulisan pada https://brainly.co.id/tugas/14705031

#BelajarBersamaBrainly

6. Langkah awa anu perlu dilakukeun lamun urangnyiapkeun hiji warta

Pertanyaan: 6. Langkah awa anu perlu di
lakukeun lamun urang
nyiapkeun hiji warta nyaeta…
a. Nangtukeun tema
b. Nigaringkes tema
c. Neangan tema
d. Nyimpulkeun tema​

Jawaban:

b. nigaringkes tema….

Kumaha padika ngumpulkeun fakta dina warta? Jéntrékeun hiji-hiji!Naon waé ajén

Pertanyaan: Kumaha padika ngumpulkeun fakta dina warta? Jéntrékeun hiji-hiji!

Naon waé ajén nu kudu aya dina warta? Jéntrékeun hiji-hiji!

Naon anu disebut adegan (struktur) dina naskah warta?​

Jawaban:

1. pengamatan

wawancara

panelitian

2.berita seng bener bener nyata

  informasi kejadean seng ter anyar

  uduk berita palsu

3.untuk yang nomor 3 maaf saya gak tau maaf ya

Penjelasan:

Lamun arek nepikeun biantara dina hiji acara urang kudu aya

Pertanyaan: Lamun arek nepikeun biantara dina hiji acara urang kudu aya di lokasi, nyaeta….​

Jawaban:

maaf kalau salah

jadikan terverifikasi

lamun arek nepikeun biantara dina hiji acara urang kudu aya

Pertanyaan: lamun arek nepikeun biantara dina hiji acara urang kudu aya di lokasi nyaeta

Jawaban:

Dina nepikeun hiji biantara anu alus jeung efektif, teu beda … dina biantara oge unsur anu kudu diperhatikeun nyaeta …

Penjelasan:

semoga membantu<_>

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *