Jawaban

Naskah Drama Jaka Tarub Bahasa Jawa

Apakah kamu sedang mencari naskah drama jaka tarub bahasa jawa, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai naskah drama jaka tarub bahasa jawa. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

zandhani contoh naskah drama bahasa jawa

tuliskan dengan bahasa Jawa Ngoko cerita Jaka Tarub. ​

Pertanyaan: tuliskan dengan bahasa Jawa Ngoko cerita Jaka Tarub. ​

Jawaban:

.

Penjelasan:

Ki Ageng Tarub yoiku tokoh kang dianggep Leluhur Dinasti Mataram, dinasti kang nguasi politik Ten Jowo tengah-separo ne utawi sekabehhe – Songko abad kang-17 nganti sakniki,

Jare masyarakat desa Widodaren, Garih, Ngawi, paristiwo nikipun dados Ten deso kasebut. Dados bukti masyarakat sadereke percaya amergi enten makam Jaka Tarub Ten deso sadereke. Rata” masyarakat sadereke dipun lansia ngerti alur legenda Joko Tarub kaleh ka-pitu bidadari. Widodari nipun berasal Songko kata “Bidadari”

Ten mriki geh enten selendang Bidadari nipun

*jadiin jawaban tercerdas

ringkasan cerita rakyat Jaka Tarub dalam bahasa jawa​

Pertanyaan: ringkasan cerita rakyat Jaka Tarub dalam bahasa jawa​

jawaban:

°Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian. piyambakipun asring medal mlebet wana konjuk berburu ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten setunggal telagi. Tanpa sengaja, piyambakipun ningali uga lajeng ningali pitu bidadari saweg adus ing telagi kesebat.

  • Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian. piyambakipun asring medal mlebet wana konjuk berburu ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten setunggal telagi. Tanpa sengaja, piyambakipun ningali uga lajeng ningali pitu bidadari saweg adus ing telagi kesebat.amargi terpikat, Jaka Tarub mendhet selendang ingkang madya disampirkan gadhah klintu satiyang bidadari. nalika para bidadari rampung adus, piyambake sedaya dandos uga jagi wangsul datheng kahyangan. klintu satiyang bidadari, amargi mboten manggih selendangnya, mboten saged wangsul uga akhiripun dipuntilar kesah dening kawan-kawannya amargi dinten sampun beranjak senja.

singkat nya mungkin seperti ini ...

terimakasi,semoga membantu

pemersalahan jaka tarub (TOLONG JAWAB PAKAI BAHASA JAWA)​

Pertanyaan: pemersalahan jaka tarub (TOLONG JAWAB PAKAI BAHASA JAWA)​

Permasalahan ing crita jaka tarub yaiku :

Nawang wulan menehi pesan marang jaka tarub supaya ora mbukak tutup kuali sing dinggo nawang wulan masak sega. Amarga jaka penasaran, jaka tarub mbukak tutup kuali kui. Banjur jaka kaget amarga nawang wulan mung masak 1 butir padi .
Akibat kedadeyan mau, nawang wulan kelangan kekuatan kan mung iso masak sega kaya wong biasa. Ora let sue , padi nang lumbung padi berkurang , banjur nawang nemoni selendang e lan mabur nang kayangan.

Makasih semoga membantu..

Sinopsis saka drama jaka tarub minggunakake basa jawa

Pertanyaan: Sinopsis saka drama jaka tarub minggunakake basa jawa

SINOPSIS JAKA TARUB

Mbok Randa duwe anak siji-sijine, jenenge yaiku Jaka Tarub. Jaka Tarub dadi bocah remaja sing gagah lan bagus rupane. Dheweke seneng berburu ana ing alas. Pas dheweke berburu ana kali, dheweke weruh bocah wedok akeh sing padha adus ning kali. Banjur salah sijine slendhang bocah wadon kuwi dijupuk Jaka Tarub. Jubulane wong wadon kuwi bidadari saka khayangan. Bidadari sing jenenge Dewi Nawang Wulan bingung goleki selendhange sing ilang. Amarga dina kuwi wis wayah surup, bidadari-bidadari padha munggah ana ing khayangan lan ninggal Dewi Nawang Wulan dhewe ning kana. Banjur Jaka Tarub metu saka padhelikane lan ngajak Dewi Nawang Wulan bali ana ing omahe.
Akhire saya suwe, Dewi Nawang Wulan lan Jaka Tarub dadi bebojoan, lan duweni anak siji. Senajan Dewi Nawang Wulan ora bisa balik ning khayangan, nanging dheweke iseh tetep bidadari sing duweni kesaktian. Dheweke iso gawe sega mung nganggo sak glintir beras. Dewi Nawang Wulan iso nglakoni kuwi yen ora ana wong sing weruh. Nanging merga Jaka Tarub penasaran akhire wakul segane dibukak lan Dewi Nawang Wulan keilangan saktine. Dheweke arep masak sega bingung meh nganggo cara apa banjur diajari Mbok Randa. Pas Dewi Nawang Wulan golek kendhi kanggo ngesusi berase, kaget merga nemu slendhange ana ing jero kendhi cilik mau. Jaka Tarub ngaku yen dheweke sing wis dhelike slendhange. Dewi Nawang Wulan kuciwa lan akhire dheweke mileh balik ning khayangan lan ninggalke Jaka Tarub karo anake sing iseh cilik.

Analisis jaka tarub dalam bahasa Jawa​

Pertanyaan: Analisis jaka tarub dalam bahasa Jawa​

Jawaban:Terjemah Bhs Jawa=Indonesia

Analisis jaka tarub=Analisis Tent Jaka

Semoga membantu

Amanat cerita jaka tarub bahasa jawa

Pertanyaan: Amanat cerita jaka tarub bahasa jawa

Dadi bocah aja kaya Jaka Tarub sing senengane mbujuki wong liya, dadio bocah kang jujur, aja mbujukan lan ala dening wong liya, amarga becik kae bakal kathithik, ala bakal ketara.
.
Smg membantu, Terima Kasih

cerita jaka tarub dalam bahasa jawa krama

Pertanyaan: cerita jaka tarub dalam bahasa jawa krama

                                           JAKA TARUB
   Wonten ing satunggaling dusun, wonten kaluargi ingkang naminipun mbok randa kaliyan putra kakungipun. Putra kakungipun ingkang sampun ngancik dewasa lan naminipun inggih menika Jaka Tarub. Padamelan saben dinten inggih menika madosi ron pisang utawi ron jati kangge dipun sade wonten peken ing saklebetipun kitha kudus. Ron menika dipunlintakaken kaliyan uwos kaliyan sarem kangge ulamipun saben dinten. Tindakanipun wonten peken ngantos pinten-pinten minggu saking tebihing kitha. Pedamelan sanesipun Jaka Tarub menika mbebedak wonten wana kangge ulamipun.
  Wontan ing satunggaling dinten  ing kaluargi menika boten gadhah ulam kangge dhaharipun saben dinten lajeng Jaka Tarub matur kaliyan biyung kangge kesah wonten wana kangge mbebedak. Kados adatipun menawi mbebedak bidalipun bada’ subuh supados konduripun boten surup. Ananging boten ngertos menapa menika sampun dangu amargi boten angsal punapa-punapa, menika Jaka Tarub nembe apes, sampun sonten sampun dangu lampahipun Jaka Tarub boten manggih.
  Satunggal punapa kemawon sato kewan. Namung Jaka Tarub menika boten putus asa piyambakipun taksih nglajengaken lampahipun ingkang tebih sanget wonten ing jeronipun wana. Ananging ngantos dalu JakaTarub taksih boten angsal punapa-punapa. Saking sayakipun Jaka Tarub kepengin sumene ngantos sare saestu, amargi lampahipun menika tebih sanget lajeng Jaka Tarub sare ing sakjeronipun wana. Piyambakipun kaget amargi kepireng suanten gumujuning tiyang-tiyang estri sami gumujengan. Amargi pengin ngertos suanten menika punapa lan saking pundi sejatosipun pramila Jaka Tarub madosi suanten menika. Piyambakipun menika boten percaya kalioyang ingkang Jaka Tarub mersani ing dalu menika Jaka Tarub kaget amargi ing tengahing wana wonten suanten widodari-widodari ingkang sami gumujengan sinambi siram lelangin ing sendang. Jaka Tarub nyaketi panggenan widodari menika ingkang nembe siram kala wau amargi dalu punika kaleresipun wulan purnama. Sanalika Jaka Tarub gadhah pamanggih pengin garwa satunggal pramila piyambakipun mundut rasukan satunggal lan dipunsinggitaken. Wonten satunggal widodari ingkang kicalan rasukan dipun tilar rencangipun sami widodari. Widodari menika duka lan nuwun lajeng widodari menika dipun caketi Jaka Tarub lan dipun reh-reh lajeng dipunbeta wangsul lan kagarwa dening Jaka Tarub, widodari menika gadhah nami Nawang Wulan.
   Wonten ing satunggaling dinten Nawang Wulan sampun kagungan putrid saking Jaka Tarub ingkang naminipun Nawang Sih, amargi rasukan kathah ingkang reged pramila Nawang Wulan nyuwun JakaTarub kangge nenggani Nawang Sih kaliyan adangipun kanthi manthi-manthi, lan Jaka Tarub boten angsal mbukak kekep. Saktindakipun Nawang Wulan wonten lepen Jaka Tarub malah kepengin ngertos isinipun kekep, menika punapa Jaka Tarub kaget menapa amargi ingkang dipun adang garwanipun naming satunggal kantun kemawon. Saking kedadosan punika kaseteripun Nawang Wulan dados widodari ical lan adangipun satunggal las dados satunggal bugak ical. Pramila mulai nutu pari adangipun uwos dados limrahipun tiyang gesang wonten brebayan amargi pantunipun telas kantun rentengan wonten lumbung.
   Ing satunggaling dinten Nawang Wulan nglengkep gelaran klasa kados pundi kegetipun manah Nawang Wulan mersani rasukan widodari wonten ing ngandapipun klasa, piyambakipun kaget amargi piyambakipun duka dumateng garwanipun amargi sampun dipun apusi. Nawang Wulan menika mutusaken kangge minggah kayangan malih lajeng ngagem rasukan. Sakderengipun minggah ing kayangan Nawang Wulan pesen kaliyan Nawang Sih yen kepureh kangen mersani mbulan amargi ing tengahing bulan wonten bayangipun Nawang Wulan. Anaging sak sampunipun dugi kayangan Nawang Wulan boten dipun tampi malih dados widodari amargi sampun kecampuran kaliyan manungsa. Nawang Wulan menika lingsem lan boten purun jelma malih dados manungsa, amargi rekaos gesangipun pramila Nawang Wulan nglalu wonten segara kidul wonten segara kidul lan dados Ratu Kidul ingkang gadhah naminipun Nyi Roro Kidul.

isi penggalan cerita jaka tarub dlm bahasa jawa​

Pertanyaan: isi penggalan cerita jaka tarub dlm bahasa jawa

isinya:

Mengisahkan tentang seorang lelaki yang menemukan bidadari di telaga dan ia pun mencuri selendang dari sang bidadari itu,ketika sang bidadari meminta agar pria itu mengembalikan selendang nya,pria itu tidak ingin, syaratnya jika ia ingin dia harus menikah dengan lelaki tersebut.sang bidadari menyetujuinya,dengan syarat agar ketika mereka punya anak tidak membeberkan bahwa ia seorang bidadari tapi suaminya tidak menaati janji itu hingga akhirnya sang bidadari pun pergi dan kembali ke kahyangan.

ringkasan crita jaka tarub dengan bahasa jawa

Pertanyaan: ringkasan crita jaka tarub dengan bahasa jawa

Ringkasan Cerita Jaka Tarub
Disuatu desa,hiduplah seorang perempuan yang biasa dipanggil Mbok Randa,dia mempunyai anak angkat bernama Jaka Tarub yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan sangat senang berburu.Suatu hari ketika dia berburu seperti biasanya,dia mendengar suara wanita yang kurang jelas karena ditelan dedauanan,karena penasaran Jaka Tarub akhirnya menuju kesumber suara secara mengendap-endap.Jaka Tarub melihat 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga, hampir bersamaan dengan itu,dia juga melihat beberapa lembar selendang yang tergeletak dipinggir telaga,ada bisikan dari dalam diri Jaka Tarub untuk mengambilnya,dan secara mengendap-endap dia mengambil salah satunya.Ketika para gadis yang ternyata bidadari itu hendak kembali ke khayangan,salah satu dari mereka panik karena tidak menemukan selendangnya,tapi keenam bidadari lain tidak dapat berbuat apa-apa.Melihat hal tersebut Jaka Tarub mendekati sang bidadari yang tertinggal bernama Dewi Nawang Wulan itu,Dewi Nawang Wulan terpaksa harus menceritakan semuanya,Dewi Nawang Mulan tidak punya pilihan lain,akhirnya dia ikut ke rumah Jaka Tarub.Hari berganti hari,mereka menikah dan mempunyai anak.Bagaimanapun Dewi Nawang Wulan adalah seorang bidadari sehingga dia mempunyai kelebihan,salah satunya adalah dapat membuat sebakul nasi hanya dari satu biji padi,asalkan tidak ada yang mengetahui hal itu,itulah sebabnya Dewi Nawang Wulan melarang suaminya untuk membuka tanakan nasinya,namun Jaka Tarub tidak sanggup menahan rasa penasarannya,dia membuka tanakan nasi itu dan sangat terkejut karena hanya ada satu biji padi di dalamnya.Jaka Tarub menanyakan perihal itu ke isterinya,ketika itu pula Dewi Nawang Wulan kehilangan kesaktian.Karena telah sepenuhnya menjadi manusia biasa,Dewi Nawang Wulan pun harus bersusah payah untuk membuat kebutuhan sehari-hari,harus bersusah-susah menumbuk padi,dan mengambil padi dilumbung.Semakin lama,padi dilumbung semakin berkurang.Sampai suatu hari,ketika Dewi Nawang Wulan ingin mengambil padi,dia menemukan selendangnya terselip diantara butir-butir padi.Dewi Nawang Wulan merasa sedih sekaligus gembira,dia senang karena mengetahui dia akan segera berkumpul bersama teman-temannya,dia sedih karena harus berpisah dengan keluarganya,tapi tak ada pilihan lain,dia harus meninggalkan Jaka Tarub yang sedari tadi ternyata melihat ia telah berubah menjadi bidadari lagi.Dewi Nawang Wulan hanya berpesan agar suaminya membuat sebuah dangau di dekat pondoknya sesaat sebelum kembali ke khayangan.

Sebutkan unsur intrinsik Jaka Tarub dalam bahasa Jawa

Pertanyaan: Sebutkan unsur intrinsik Jaka Tarub dalam bahasa Jawa

Jawaban:

Tema : Keprigelan nuwuhake bilai.

Alur: Maju.

Latar tempat: Desa, Alas, omah, sendhang, pelataran, pawon.

Latar swasana: seneng, susah.

sudut pandang:wong ketiga.

Paraga:Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan, Nawang Asih, Mbok Rondho Tarub, Widodari

Perwatakan :

-Jaka Tarub: Ngapusi, ora netepi amanah, pembantu, setia.

-Mbok Rondho Tarub: welas asih, tulus, leres.

-Nawang Wulan: Welas asih, tekun penyayang, ngapura.

-Widodari: Egois.

-Nawang asih:setia.

Amanat: Samubarang kang didhelikake mesti bakal kebongkar. Kanggo iku, kita minangka manungsa kudu nduweni sifat jujur lan tansah njaga kepercayaan. Lan kita minangka manungsa kudu njaluk ngapura.

Penjelasan:

maaf klo slh!!

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *