Jawaban

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Melak Cau

Apakah kamu sedang mencari sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

paluku protogis Dina dongeng "sakadang Kuya Jeung sakadang monyet"nya eta….a)

Pertanyaan: paluku protogis Dina dongeng “sakadang Kuya Jeung sakadang monyet”nya eta….a) monyet b) Patani c) tangkal cau d) kuya​

Pelaku protagonis dina dongeng “Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet” nyaeta D. Kuya.

Nyusun kalimat 1. Kuk-nembalan-anu-teh-ku sobatna-sakadang kuya-digrroan-waktu 2. Hiji poe-ngajakan-sakadang monyet-di

Pertanyaan: Nyusun kalimat
1. Kuk-nembalan-anu-teh-ku sobatna-sakadang kuya-digrroan-waktu
2. Hiji poe-ngajakan-sakadang monyet-di tegal-tempatna-melak-cau
3. Melakna-jantung-kalah-mah-sakadang monyet-cau-sabab-salah
4. Morontod-buahan-jeung-sakadang kuya-pelak-cau-ari -mah-terus

Penjelasan:

1 –

2. Hiji poe sakadang monyet ngajakan melak cau tempatna di tegal.

3. Sakadang monyet mah salh sabab melakna kalah jantung cau

4. jeung ari pelak cau sakadang kuya mah morontod buahan terus

maaf kalo salah

amanat dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet​

Pertanyaan: amanat dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet​

Jawaban: ulah miboga sipat licik karena batur.

Mon maap kalau salah

28. Ngadenge sakadang Monyetnyarita kitu, Sakadang Kuya mikir,tapi teu loba

Pertanyaan: 28. Ngadenge sakadang Monyet
nyarita kitu, Sakadang Kuya mikir,
tapi teu loba nyarita. Sanggeus
asak badami, bral duanana muru ka
kebon. Sakadang Monyet tuluy
melakkeun jantung cau. Ari nu
dipelak ku Sakadang Kuya mah
tangkal cau anakna. Di mana kuya
jeung monyet melak cauna ….
*
Sawah
Walungan
Wahangan
Kebon​

Jawaban:

kebon

Penjelasan:

soalnya gamungkin melak cau di walungan apalagi di wahangan

Latar tempat cerita Sakadang monyet Jeung Sakadang kuya​

Pertanyaan: Latar tempat cerita Sakadang monyet Jeung Sakadang kuya​

Jawaban:

hutan dan sungai mungkin maaf kalao salah

Jawaban:

Latar tempat cerita Sakadang monyet Jeung Sakadang kuya adalah hutan di pegunungan

Maaf kalo salah:)

Conto unsur pamohalan dina dongeng "sakadang kuya jeung sakadang monyet

Pertanyaan: Conto unsur pamohalan dina dongeng “sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau” nyaeta…. *​

Unsur pamohalan dina dongeng sakadang kuya jeung monyet melak cau nayeta monyet melak cau bagian jantung cau.

Pembahasan

Cerita pamohalan artinya tidak masuk akal atau tidak mungkin. Jadi, cerita-cerita yang ada dalam dongeng-dongeng biasanya fiktif atau tidak masuk akal.  Seperti dalam dongeng ada cerita binatang atau tumbuhan yang bisa berbicara.

Pamohalan dalam bahasa Indonesia artinya mustahil. Bagian unsur mustahil dari cerita “sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau” yaitu monyet menanam pisang bagian dari jantungnya, dengan alasan supaya pisang bisa tumbuh cepat karena buah pisang berasal dari jantungnya. Sedangkan kuya menanam pisang bagian bonggolnya.

Setelah waktu berlalu, hasil penanaman pisang monyet membusuk sedangkan hasil penanaman pisang kuya semakin tumbuh besar. Jadi menanam pisang dengan jantungnya merupakan hal yang mustahil.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pamohalan carita https://brainly.co.id/tugas/10884544

#BelajarBersamaBrainly

tema cerita sakadang kuya jeung sakadang monyet

Pertanyaan: tema cerita sakadang kuya jeung sakadang monyet

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Dongeng
Kelas : VII (1 SMP)
Pembahasan :

Tema cerita bahasa Sunda “Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet” adalah tentang keserakahan monyet. Dalam cerita dongeng tersebut pada intinya diceritakan bahwa keserakahan si monyet ternyata dapat dikalahkan oleh kepintaran dan kesabaran si kuya atau si kura-kura. Dongeng “Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet” termasuk ke dalam jenis dongeng yang disebut “fabel”.

Dongeng merupakan karya sastra dalam bentuk prosa, yaitu prosa lama. Ada dua jenis prosa, yaitu prosa lama dan prosa baru. Contoh karya sastra bentuk prosa lama lainnya, selain dongeng, adalah cerita wayang. Sedangkan contoh karya sastra bentuk prosa baru adalah seperti novel dan cerita pendek atau cerpen. Ciri utama dari dongeng adalah adanya unsur cerita yang tidak masuk akal, atau dalam bahasa Sunda disebut “pamohalan”. 

Galur dongeng "sakadang Kuya jeung sakadang monyet"​

Pertanyaan: Galur dongeng “sakadang Kuya jeung sakadang monyet”

Jawaban:

ulah mi boga sipat licik

Penjelasan:

maaf kalo salah

sakadang Kuya Jeung sakadang monyet mimiti sosobatan​

Pertanyaan: sakadang Kuya Jeung sakadang monyet mimiti sosobatan​

Jawaban:

SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MIMITI SOSOBATAN

DI hiji leuweung, hirup sabubuhan monyét. Di antara monyét anu sakitu lobana téh, aya hiji monyét ngora anu kacida bangorna. Salian ti bangor téh harak deuih. Dipapatahan mah dipatatahan, boh ku kolot-kolotna boh ku monyét mandahna, angger teu euih-euih. Bedegong béak karep. Anu matak manéhna taya nu ngabaturan. Sasatna mah dipencilkeun wé ku babaturanana téh.

Lila-lila mah manéhna ogé teu betaheun aya di dinya téh. Atuda rék betah kumaha, hirup sosoranganan taya anu ngabaturan. Ulin sorangan, néangan hakaneun sorangan, nepi ka saré ogé kudu sorangan. Euweuh batur heureuy, euweuh batur pakumaha, euweuh batur ngobrol-ngobrol acan. Ari kalakuan teu daék robah. Angger baé bangor, bedegong, hayang meunang sorangan, jeung harak deuih.

Ahirna manéhna indit ti dinya, ninggalkeun kelompokna. Ceuk pikirna, ti batan aing hirup di dieu euweuh nu ngabaturan mah, mending indit ka tempat séjén. Sugan ari di tempat séjén mah manggih batur anu daék diajak sosobatan. Da tétéla, teu genah geuning hirup euweuh nu ngabaturan téh. Manéhna indit gugurayangan, luluncatan tina hiji tangkal kana tangkal séjénna. Ari datang peuting, saré dina tangkal anu gedé. Lamun beurang, neruskeun deui lalampahanana. Meunang sababaraha poé kituna téh. Ari dahareun mah, teu kurang-kurang, da di leuweung geledegan. Ngan ari pisobateun mah can manggih.

Nepi ka hiji mangsa, manéhna anjog ka muara. Walunganana kaitung gedé. Tuluy diuk dina tangkal kiara anu aya di sisi walungan. Rét ka handap, ku manéhna katingali aya kuya, keur cicing dina batu lémpar di sisi walungan. Jigana mah keur moyan. “Lakadalah, ieu sigana mah pibatureun aing téh,” ceuk Sakadang Monyét dina jero haténa. Jrut turun tina tangkal kiara, tuluykeun nyampeurkeun ka kuya. Kuya batok anu umurna geus kolot.

“Keur naon Sakadang Kuya?” Sakadang Monyét nanya.

“Ah, keur kieu wé, keur moyan,” témbal Sakadang Kuya bari nelek-nelek Sakadang Monyét, “Ké, uing mah asa kakara ningali anjeun. Anjeun téh anyar ka dieu nya?”

“Enya,” témbal Sakadang Monyét bari ngadeukeutan Sakadang Kuya, “Uing mah lain urang dieu. Jauh asal mah, tuh ti leuweung beulah hilir, deukeut hulu cai walungan.”

“Ambu-ambu, atuh jauh nya ari ti dinya mah. Rék naon atuh los-los ka dieu? Piraku sugan ari di ditu kurang hakaneun mah,” ceuk Sakadang Kuya.

“Ih, soal hakaneun mah, asal daék, loba jeung sagala aya deuih.”

“Enya, naha atuh los-los ka dieu?”

“Lah, nyaéta atuh. Keur naon sagala aya ogé ari euweuh batur mah,” ceuk Sakadang Monyét ngahelas.

“Na euweuh bangsa anjeun kitu di ditu?”

“Loba, malah nya di dinya pisan apan bangsa uing ngabubuhanana téh. Ngan, nyaéta atuh, hiji ogé euweuh anu daékeun babarengan jeung uing. Sasatna mah uing téh dipencilkeun wé. Anu matak uing lunta ti dinya, indit sakaparan-paran,” ceuk Sakadang Monyét semu humandeuar.

“Naon sababna cenah? Piraku sugan ari euweuh asal-muasalna mah. Da sagala rupa ogé apan kudu puguh sabab-musababna,” ceuk Sakadang Kuya.

“Puguh éta anu matak uing teu ngarti téh. Pajarkeun téh cenah uing bangor, harak, hayang meunang sorangan. Ah, loba-loba deui wé anu nyababkeunana téh. Padahal uing mah teu rumasa kitu. Éta mah saririk meureun, pédah uing kaasup monyét anu pinter jeung loba kabisa. Dasar monyét!” ceuk Sakadang Monyét, jadi ngarasa keuheul ka bangsana sorangan.

“Oh, kitu nya,” Sakadang Kuya mésem bari unggut-unggutan. “Ari ayeuna anjeun rék ka mana?”

“Duka atuh.”

“Enggeus wé atuh cicing di dieu. Kabeneran uing ogé euweuh batur. Sorangan.”

“Na ka marana kitu anu séjén?”

“Geus parindah batur mah, ka béh hilir. Ka tempat anu leuwih tenang. Ari sababna, di daérah ieu ayeuna geus aya bangsa manusa. Sarieuneun ku manusa.”

“Na atuh anjeun henteu milu pindah?”

“Nyaéta uing mah asa beurat mun kudu ninggalkeun ieu patempatan téh. Atuda ti leuleutik nepi ka ayeuna geus kolot kieu, can kungsi ingkah ti dieu, ari lain kapaksa mah. Sakali-kalieun. Hanas éta aya manusa, asal urang bisa nyingkahanana wé jeung ulah ngaganggu ka manéhna, tangtu manéhna ogé moal ngaganggu ka urang.”

“Enya kitu.”

“Tah, lamun anjeun daék, enggeus baé cicing di dieu jeung uing.”

“Nya ari Sakadang Kuya daék mah sosobatan jeung uing, atoh wé nu aya. Uing henteu hirup nyorangan deui. Sahenteuna atuh aya batur pakumaha,” ceuk Sakadang Monyét, paromanna marahmay.

Tuluy baé duanana uplek ngobrol dina luhureun batu. Sagala dicaritakeun, sagala diomongkeun. Duanana ngarasa bungah, copélna aya batur ngobrol. Jadi henteu tiiseun teuing.

Tah, ti harita mimiti sosobatanana Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét téh.

watek palaku dina dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala

Pertanyaan: watek palaku dina dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cau

Kategori Soal : Bahasa Sunda – Dongeng
Kelas : VII (1 SMP)
Pembahasan :

Watek palaku dina dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cau, sakadang kuya watekna pinter atawa loba akal, sedengkeun sakadang monyet watekna sarakah. Dina eta dongeng teh sakadang kuya rek dicurangan ku sakadang monyet dina ngala cau anu sabenerna mah eta tangkal cau teh meunang melak sakadang kuya. Tadina mah sakadang monyet teh rek api-api bela ka sakadang kuya mangalakeun cau, padahal eta cau teh rek dibawa kabur ku sakadang monyet anu sarakah. Sakadang kuya geus nyaho yen sakadang monyet teh rek ngalicikan manehna.

Kukituna sakadang kuya neangan cara sangkan henteu nepi ka katipu ku sakadang monyet. Sakadang kuya manggih akal, nyaeta saacan sakadang monyet ngala cau make karung, eta karungna teh ku sakadang kuya dipolongoan. Atuh puguh wae sabot sakadang monyet jongjon ngalaan cau, eta cau teh ragrag, terus didaharan ku sakadang kuya. Sanggeus kabeh cau diala ku sakadang monyet, berebet bae sakadang monyet teh lumpat ninggalkeun sakadang kuya bari mawa karung kosong. Sakadang kuya mah seuri bae nempokeun sakadang monyet anu dipaparetot lumpat bakat ku atoh jeung bakat ku sieun dipentaan cauna ku sakadang kuya.

Dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cau teh kaasup kana dongeng anu disebut dongeng fabel. Dongeng nyaeta karya sastra dina wangun lancaran atawa sok disebut oge prosa. Aya dua rupa prosa, nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Conto prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Sedengkeun conto prosa modern nyaeta saperti novel jeung carita pondok atawa carpon. Aya sawatara rupa dongeng, nyaeta saperti fabel, parabel, mite, sasakala, jeung sage.

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *