Jawaban

Wawangsalan Mah Sapadana Diwangun Ku

Apakah kamu sedang mencari wawangsalan mah sapadana diwangun ku, maka kamu berada di halaman yang tepat. Kami mempunyai sekitar 10 tanya jawab mengenai wawangsalan mah sapadana diwangun ku. Silakan baca lebih lanjut di bawah ini agar dapat menambah wawasan kita semua dalam belajar.

nakagala din sa wakas pero kylngan umwas sa daming tao youtube

pupuh Asmarandana dina sapadana diwangun ku

Pertanyaan: pupuh Asmarandana dina sapadana diwangun ku

Pupuh Asmarandana dina sapadana diwangun ku tujuh padalisan. Watekna silih asih, silih pikanyaah, nasehat atawa mepelingan. Guru lagu jeung guru wilangana: 8-i, 8-a, 8-e, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a. Contona:

eling-eling mangka eling (guru wilangan = 8, guru lagu = i)
rumingkang di bumi alam (8-a)
darma wawayangan bae (8-e)
raga taya pangawasa (8-a)
lamun kasasar lampah (7-a)
nafsu nu matak kaduhung (8-u)
badan anu katempuhan (8-a)

6. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku ….a. Opat padalisanb. Tilu

Pertanyaan: 6. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku ….

a. Opat padalisan

b. Tilu padalisan

c. Dua padalisan

d. Hiji padalisan​

Jawaban:

c. Dua padalisan

#semoga membantu yaa

Jawaban:

Opsi C. Dua padalisan

Penjelasan:

Wawangsalan teh mangrupikeun jenis sisindiran nu kaiket aturan. Dibentuk ku wangun cangkang kulit atawa sampiran jeung eusi.

Wawangsalan mah sapadana di wangu kuA. opat padalisanB. tilu padalisanC.

Pertanyaan: Wawangsalan mah sapadana di wangu ku

A. opat padalisan

B. tilu padalisan

C. dua padalisan

D. sapadalisan​

Jawaban:

C. Dua Padalisan

Penjelasan:

semoga membantu:)

Dina sapadana pupuh Pucung diwangun ku?​

Pertanyaan: Dina sapadana pupuh Pucung diwangun ku?​

Jawaban:

dalapan padalisan

Penjelasan:

hapunten mun lepat

20. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku….a. Opat padalisanb. Tilu padalisanc.

Pertanyaan: 20. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku….
a. Opat padalisan
b. Tilu padalisan
c. Dua padalisan
d. Sapadalisan​

Jawaban:

c.dua padalisan

penjelasan:

Wawangsalan mah dina sapadana diwangun ku dua padalisan ,sapadalisan cangkang,jeung padalisan eusi

Ari sapadana diwangun ku sabaraha padalisan?

Pertanyaan: Ari sapadana diwangun ku sabaraha padalisan?

Pada hartina nyaeta gunduk atawa dina basa Indonesia disebut bait. Sedengkeun padalisan hartina sarua jeung jajar atawa dina basa Indonesia disebut baris. Pada jeung baris biasana aya dina puisi. Dina sastra Sunda aya sawatara rupa puisi. Jumlah padalisan dina sapada hiji puisi Sunda bisa beda-beda.

Pembahasan

Ditilik tina wangun rumpakana, aya dua rupa puisi Sunda, nyaeta puisi anu kaiket ku aturan jeung puisi anu teu kaiket ku aturan. Conto puisi Sunda nu kaiket ku aturan nyaeta saperti guguritan, wawacan jeung sisindiran. Sedengkeun puisi Sunda anu teu kaiket ku aturan nyaeta saperti sajak, mantra jeung pupujian.

Guguritan jeung wawacan kaiket ku aturan pupuh. Sedengkeun sisindiran kaiket ku aturan sisindiran. Aturan nu aya dina pupuh disebut guru wilangan jeung guru lagu. Jumlah padalisan dina sapada pupuh bisa beda-beda. Sedengkeun jumlah padalisan dina sisindiran aya dua rupa, nyaeta aya anu opat padalisan atawa dua padalisan.

Jadi, sapadana puisi nu teu kaiket ku aturan diwangun ku jumlah padalisan anu bebas. Sedengkeun sapadana puisi nu kaiket ku aturan diwangun ku jumlah padalisan anu geus tangtu. Dina pupuh aya 17 rupa patokan atawa aturan. Sedengkeun dina sisindiran aya tilu rupa patokan sisindiran.

Aya dua kelompok pupuh, nyaeta Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh. Sedengkeun dina Sekar Alit aya 13 rupa pupuh. Jumlah padalisan pupuh gumantung kana rupa pupuhna. Rupa-rupa sisindiran nu aya nyaeta paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Dina sapada paparikan jeung rarakitan aya opat padalisan. Sedengkeun dina sapada wawangsalan aya dua padalisan.

Pelajari lebih lanjut

 • Macam-macam pupuh https://brainly.co.id/tugas/1060670
 • Perbedaan kawih dengan pupuh https://brainly.co.id/tugas/330707
 • Unsur intrinsik pupuh https://brainly.co.id/tugas/2370478

__________

Detil Jawaban

Kelas : X

Mapel : Bahasa Sunda – Guguritan

Bab : 8

Kode : 10.13.8

Kata Kunci : Pupuh, puisi Sunda, guguritan, wawacan

Pupuh durma dina sapadana diwangun ku

Pertanyaan: Pupuh durma dina sapadana diwangun ku

Pupuh durma dina sapadana diwangun ku tujuh padalisan. Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Conto puisi Sunda anu biasa ngagunakeun aturan pupuh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta Sekar Ageung jeung Sekar Alit.  

Pembahasan

Pupuh durma kaasup kana pupuh nu aya dina Sekar Alit. Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh sedengkeun dina Sekar Alit ay 13 rupa pupuh. Aturan nu aya dina pupuh sok disbut guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta jumlah engang nu aya dina unggal padalisan pupuh. Sedengkeun guru lagu nyaeta sora engang tungtung nu aya dina unggal padalisan pupuh.

Guru wilangan jeung guru lagu pupuh durma nyaeta 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i. Salian ti guru wilangan jeung guru lagu, unggal pupuh oge miboga guru gatra jeung watek anu beda-beda. Guru gatra nyaeta jumlah padalisan dina unggal sapada pupuh. Jadi, guru gatra pupuh durma nyaeta tujuh padalisan. Guru gatra jarang digunakeun sabab ku ayana guru wilangan jeung guru lagu oge geus nunjukkeun guru gatrana.

Watek nu aya dina pupuh durma nyaeta ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget. Pupuh biasa ditepikeun ku dihaleuangkeun ngagunakeun sawatara rupa tembang. Pupuh nu aya dina Sekar Ageung biasa dihaleungkeun ku leuwih ti sarupa tembang. Sedengkeun pupuh nu aya dina Sekar Alit biasa dihaleuangkeun ngagunakeun sarupa pupuh. Guguritan biasa ngagukeun pupuh nu aya dina Sekar Ageung atawa Sekar Alit. Wawacan biasa ngagunakeun pupuh Sekar Ageung wungkul.  

Pelajari lebih lanjut

 • Macam-macam pupuh https://brainly.co.id/tugas/1060670
 • Perbedaan kawih dengan pupuh https://brainly.co.id/tugas/330707
 • Unsur intrinsik pupuh https://brainly.co.id/tugas/2370478

__________

Detil Jawaban

Kelas : VIII

Mapel : Bahasa Sunda – Guguritan

Bab : 3

Kode : 8.13.3

Kata Kunci : Pupuh, pupuh durma, puisi Sunda

ari wawangsalan dina sapadana diwangun ku sabaraha padalisan

Pertanyaan: ari wawangsalan dina sapadana diwangun ku sabaraha padalisan

itu merupakan bahasa sunda yang artinya “Wawangsalan di Apadana membuat banyak padalisan”

Dina sapadana di Wangun ku sabaraha

Pertanyaan: Dina sapadana di Wangun ku sabaraha

Jawaban:

dina sapada diwangun ku tujuh padalisan

Jawaban:

7 (tujuh) pandalisan

maaf klo salah

6.Wawangsalan mah sapadana diwangun kua. opat padalisanC. dua padalisanb. tilu

Pertanyaan: 6.
Wawangsalan mah sapadana diwangun ku
a. opat padalisan
C. dua padalisan
b. tilu pasalisan
d. sapadalisan
Abdi mah kapiring leutik.

Wawangsalan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sisindiran yang dibangun oleh sindir dan isi. Wawangsalan mah sapadana diwangun ku C. dua padalisan.

Pembahasan:

Sisindiran merupakan salah satu bentuk kesenian Sunda yang berupa puisi. Sesuai dengan namanya sisindiran ialah bentuk puisi terikat Sunda tradisional. Sisindiran atau disebut puisi Sunda kiasan diberikan oleh kombinasi kata yang menyinggung nyata makna oleh asosiasi suara. Bentuk karya sastra sisindiran biasanya disajikan dalam bentuk nyanyian.

Mengutip dari buku Seni Tutur Madihin: Ekspresi Bahasa dan Sastra Banjar oleh Abdul Salam, bentuk pantun sisindiran tumbuh dan berkembang pada masyarakat Sunda yang sudah ada sejak dulu. Sisindiran ada sebelum tahun 1600 M, muncul bersama carita pantun, dongeng, dan jangjawokan ‘mantra’.

Sisindiran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

 • Paparikan
 • Rarakitan
 • Wawangsalan

Jenis sisindiran tersebut dibedakan berdasarkan tujuannya, antara lain berdasarkan silih asih ‘kasih sayang’, piwuruk ‘pepatah’, dan sésébréd ‘humor’.

Wawangsalan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sisindiran yang dibangun oleh sindir dan isi. Sindir dibangun oleh cangkang (kulit/ sampir) dan wangsal. Wangsal artinya hal yang disembunyikan sehingga untuk mengetahui wangsal harus dicari di bagian isi.

Pelajari lebih lanjut

 1. Materi tentang sisindiran pada https://brainly.co.id/tugas/52150661
 2. Materi tentang bahasa Sunda pada https://brainly.co.id/tugas/52065221
 3. Materi tentang contoh sisindiran rarakitan pada https://brainly.co.id/tugas/29388375

Detail jawaban

Mapel: Bahasa Sunda

Bab: Sisindiran

Kode: –

Kelas: SMP

#AyoBelajar #SPJ5

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *